THOẢ THUẬN GIỮA NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ VẬN TẢI VÀ NGƯỜI DÙNG

Thỏa thuận giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và Người Dùng (Thỏa Thuận) này được lập giữa Người Dùng và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

Khi Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và Người Dùng giao kết các điều khoản cụ thể của việc cung cấp và sử dụng Dịch Vụ Vận Tải (Điều Khoản Cụ Thể) thông qua Hệ Thống, thì hai bên cũng đồng ý rằng đã đọc, hiểu và đồng ý với những quyền và nghĩa vụ của mỗi bên theo Thỏa Thuận sau đây.

Thỏa Thuận này và Các Điều Khoản Cụ Thể tạo thành hợp đồng hoàn chỉnh giữa hai bên liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải.

1. Định nghĩa và Giải thích

Trong Thỏa Thuận này, các thuật ngữ sử dụng được định nghĩa như sau:

Điều Khoản Cụ Thể có nghĩa quy định tại phần mở đầu.

Chính Sách có nghĩa là bất kỳ chính sách, hướng dẫn hoặc chỉ dẫn nào áp dụng cho Người Dùng, được Công Ty thông báo cho Người Dùng vào từng thời điểm và có thể được Công Ty cập nhật vào từng thời điểm.

Công Ty có nghĩa là Công ty TNHH Thương Mại Công Nghệ GO VIET.

Cửa Hàng GO-FOOD hoặc Nhà Hàng có nghĩa là nhà hàng, quán ăn, cửa hàng, quán cà phê, quầy bar, xe đẩy hàng, quầy hàng hoặc người bán hàng khác cung cấp các Mặt Hàng F&B do Người Dùng đặt mua qua Ứng Dụng Người Dùng.

Cước Phí Người Dùng hoặc Phí Người Dùng có nghĩa là khoản phí mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải được quyền yêu cầu Người Dùng thanh toán đối với việc sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, có thể bao gồm:

  • khoản cước phí áp dụng đối với từng trường hợp sử dụng Dịch Vụ Vận Tải;
  • mọi khoản phí cầu đường, phí sử dụng đường bộ, lệ phí đậu xe và phí vào tòa nhà hoặc khu vực mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải phải gánh chịu khi Người Dùng hoặc Hàng Hóa đang được chở trên Xe trong thời gian (nhưng không bao gồm thời điểm trước khi hoặc sau khi) cung cấp Dịch Vụ Vận Tải (và không được cộng thêm bất kỳ khoản tiền nào vào những khoản phí này);
  • mọi khoản phí hủy dịch vụ liên quan; và
  • mọi khoản thuế áp dụng được tính theo quy định của Luật Áp Dụng.

Dịch Vụ Vận Tải có nghĩa là dịch vụ vận tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp cho Người Dùng theo Hợp Đồng Điện Tử khi hai bên được kết nối thông qua Hệ Thống. Dịch Vụ Vận Tải cụ thể được thỏa thuận trong Điều Khoản Cụ Thể. Việc thực hiện Dịch Vụ Vận Tải tuân thủ các quy định của Hợp Đồng Điện Tử và Luật Áp Dụng có liên quan.

Điều Khoản Sử Dụng có nghĩa là Điều Khoản Sử Dụng Của Người Dùng Go-Viet do Người Dùng giao kết với Công Ty để sử dụng Hệ Thống.

GOJEK có nghĩa là PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA.

GO-BIKE có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp bằng xe mô tô hai bánh (xe máy) để vận chuyển Người Dùng từ địa điểm đón đến địa điểm đến do Người Dùng chỉ định.

GO-FOOD có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp cho phép Người Dùng đặt mua các Mặt Hàng F&B từ thực đơn của các Cửa Hàng GO-FOOD được liệt kê trong Ứng Dụng Người Dùng, sẽ được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải giao hàng.

GO-SEND có nghĩa là Dịch Vụ Vận Tải do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp, để vận chuyển Hàng Hóa bằng Xe từ địa điểm lấy hàng đến người nhận bên thứ ba tại địa điểm đến do Người Dùng chỉ định.

Hàng Hóa có nghĩa là hàng hóa hoặc các mặt hàng khác do Người Dùng gửi hoặc sẽ gửi cho người nhận là bên thứ ba bằng cách sử dụng GO-SEND.

Hệ Thống có nghĩa là hệ thống do GOJEK cung cấp để kết nối Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải với Người Dùng, bao gồm Ứng Dụng Tài Xế, Ứng Dụng Người Dùng và các phần mềm, trang điện tử, nền tảng, dịch vụ thanh toán và các hệ thống và dịch vụ hỗ trợ khác liên quan, bao gồm các Trang Điện Tử. Để tránh nhầm lẫn, Hệ Thống do GOJEK cung cấp không bao gồm Dịch Vụ Vận Tải, vì dịch vụ này do Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp trực tiếp cho Người Dùng.

Hợp Đồng Điện Tử có nghĩa là hợp đồng điện tử được giao kết giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và Người Dùng thông qua Hệ Thống để thực hiện việc cung cấp và sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, bao gồm Điều Khoản Cụ Thể và Thỏa Thuận này.

Luật Áp Dụng có nghĩa là tất cả các luật hiện hành, quy chế, sắc lệnh, quy định, chính sách được quy định, pháp lệnh, nghị định thư, bộ quy tắc ngành, quy tắc giao thông đường bộ, giấy phép theo quy định, giấy phép hành nghề theo quy định hoặc yêu cầu của mọi tòa án hoặc cơ quan xét xử hay cơ quan hoặc bộ phận thuộc chính phủ, pháp định, quy định, tư pháp, hành chính hoặc giám sát, có hiệu lực vào từng thời điểm trong thời hạn của Thỏa Thuận này.

Người Dùng có nghĩa là khách hàng có tài khoản đăng ký trên Ứng Dụng Người Dùng, sử dụng Dịch Vụ Vận Tải và giao kết Hợp Đồng Điện Tử với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thông qua Hệ Thống.

Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có nghĩa là bên cung cấp dịch vụ độc lập cung cấp Dịch Vụ Vận Tải đã được kết nối với Người Dùng và giao kết Hợp Đồng Điện Tử với Người Dùng thông qua Hệ Thống.

Mặt Hàng F&B có nghĩa là thực phẩm và/hoặc đồ uống mà Người Dùng có thể mua từ Cửa Hàng GO-FOOD thông qua GO-FOOD.

Thiết Bị Di Động là điện thoại thông minh, máy tính bảng hoặc thiết bị di động khác do Người Dùng hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sở hữu hoặc kiểm soát, và tùy từng trường hợp tương ứng được Người Dùng sử dụng để kết nối với Ứng Dụng Người Dùng hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sử dụng để kết nối với Ứng Dụng Tài Xế.

Thỏa Thuận có nghĩa quy định tại phần mở đầu.

Trang Điện Tử có nghĩa là bất kỳ trang điện tử nào do Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK(như được định nghĩa tại Điều Khoản Sử Dụng) điều hành vào từng thời điểm.

Ứng Dụng Người Dùng có nghĩa là ứng dụng điện tử do GOJEK và/hoặc Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK cung cấp cho Người Dùng để kết nối với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

Ứng Dụng Tài Xế có nghĩa là ứng dụng điện tử do GOJEK và/hoặc Các Công Ty Thuộc Tập Đoàn GOJEK  để kết nối với Người Dùng;

Xe có nghĩa là phương tiện vận tải được Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải sử dụng cho mục đích cung cấp Dịch Vụ Vận Tải.

2. Quyền và trách nhiệm của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải

2.1 Quyền của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải

(a) Được Người Dùng thanh toán Cước Phí Người Dùng đầy đủ theo Hợp Đồng Điện Tử đã giao kết.

(b) Phản ánh những hành vi vi phạm của Người Dùng đến Công Ty hoặc tố cáo, khiếu nại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với những trường hợp Người Dùng có những hành vi vi phạm Hợp Đồng Điện Tử, Điều Khoản Sử Dụng, Chính Sách hoặc Luật Áp Dụng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các hành vi xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc bên thứ ba khác; không thanh toán Cước Phí Người Dùng đầy đủ cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải; tàng trữ, sử dụng vũ khí; tàng trữ, sử dụng ma túy, các chất cấm.

(c) Chấp nhận hoặc từ chối cung cấp Dịch Vụ Vận Tải vì bất kỳ lý do nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi từ chối chở khách hoặc thực hiện yêu cầu của Người Dùng nếu có cơ sở hợp lý để nghi ngờ một hành vi vi phạm được quy định tại Điều 2.1(b).

(d) Hủy Dịch Vụ Vận Tải trong trường hợp Người Dùng không có mặt tại vị trí xác định trước hoặc vào thời điểm đã được xác định cụ thể thông qua Ứng Dụng Người Dùng.

(e) Liên quan đến dịch vụ GO-FOOD, không chịu trách nhiệm về:

(i) tình trạng các Mặt Hàng F&B;

(ii) chất lượng các Mặt Hàng F&B; hoặc

(iii) sự chênh lệch giá giữa giá hiển thị trên dịch vụ GO-FOOD trong Ứng Dụng Người Dùng khi Người Dùng đặt mua các Mặt Hàng F&B và giá mà Nhà Cung Cấp Dịch Vụ được yêu cầu thanh toán tại Cửa Hàng GO-FOOD .

(f) Liên quan đến dịch vụ GO-SEND:

(i) không chịu trách nhiệm về việc cung cấp bao bì, đóng gói Hàng Hóa, và các thiệt hại xảy ra do việc Người Dùng đóng gói không đúng quy cách;

(ii) được kiểm tra kiện hàng để đảm bảo Hàng Hóa đúng như mô tả của Người Dùng;

(iii) được để lại Hàng Hóa với bất kỳ người nào có mặt tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Người Dùng hoặc xử lý Hàng Hóa theo yêu cầu của Luật Áp Dụng nếu người nhận dự kiến không có mặt tại địa điểm đó tại thời điểm giao hàng; và

(iv) được trả lại Hàng Hóa tại địa điểm lấy hàng theo chỉ định của Người Dùng nếu người nhận dự kiến từ chối nhận Hàng Hóa, hoặc nếu không có người nào có mặt để nhận Hàng Hóa tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Người Dùng.

(g) Liên quan đến dịch vụ GO-BIKE, yêu cầu Người Dùng đội mũ bảo hiểm.

2.2 Nghĩa vụ, trách nhiệm của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải

(a) Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực thông tin về hành trình và giá cước.

(b) Giao Hàng Hóa tới địa điểm theo yêu cầu của Người Dùng thông qua Ứng Dụng Người Dùng (đối với dịch vụ GO-SEND).

(c) Chở Người Dùng đến đúng vị trí được yêu cầu thông qua Ứng Dụng Người Dùng (đối với dịch vụ GO-BIKE).

(d) Giao đúng Mặt Hàng F&B tới đúng địa chỉ như được Người Dùng chỉ định thông qua Ứng Dụng Người Dùng (đối với dịch vụ GO-FOOD).

(e) Chấp hành tất cả các Luật Áp Dụng, bao gồm các luật và quy định về giao thông hiện hành.

(f) Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại do lỗi của mình gây ra cho Người Dùng trong quá trình cung cấp Dịch Vụ Vận Tải.

(g) Không giữ lại bản sao thông tin Người Dùng và không tiết lộ thông tin liên quan đến Người Dùng dưới bất kỳ hình thức gì cho bất kì cá nhân, tổ chức nào biết.

(h) Không sử dụng các thông tin liên quan đến Người Dùng để thực hiện các hành vi gian dối, vi phạm pháp luật.

(i) Không quấy nhiễu, gây phiền hà cho Người Dùng; không đe dọa hay ép buộc Người Dùng phải sử dụng Dịch Vụ Vận Tải do mình cung cấp.

(j) Liên lạc với Người Dùng hoặc người được Người Dùng chỉ định (gọi điện) ngay sau khi giao kết Hợp Đồng Điện Tử để xác nhận điểm khởi hành (đón Người Dùng hoặc người được Người Dùng chỉ định, nhận Hàng Hóa hoặc nhận Mặt Hàng F&B) và thông báo thời gian ước lượng để có mặt tại điểm đón.

(k) Nếu cần thiết, xác nhận thông tin liên quan của Người Dùng như tên, số điện thoại, lộ trình, giá cước và/hoặc hình thức thanh toán để tránh nhận nhầm, gây nhầm lẫn, phiền hà cho Người Dùng.

(l) Cẩn thận và tập trung khi điều khiển Xe trong quá trình cung cấp Dịch Vụ Vận Tải, không sử dụng rượu bia, đồ uống có cồn, ma túy hoặc các chất kích thích khác khiến cho mình không còn nhận thức và ý thức hành vi đầy đủ, không nghe điện thoại, nhắn tin khi đang di chuyển.

(m) Không được cố ý hoặc do sự sơ suất của mình, thực hiện hành vi mà tự đặt mình, Người Dùng vào trong tình huống có thể gây nguy hiểm cho mỗi bên.

(n) Không được yêu cầu thêm tiền nằm ngoài Cước Phí Người Dùng bằng bất cứ cách nào, bao gồm nhưng không giới hạn bởi khoản tiền thưởng từ Người Dùng.

3. Quyền và trách nhiệm của Người Dùng

3.1 Quyền của Người Dùng

(a) Được đảm bảo về chất lượng Dịch Vụ Vận Tải, được đón và vận chuyển (đối với dịch vụ GO-BIKE) và được giao hàng (đối với dịch vụ GO-FOOD và GO-SEND) đến đúng địa điểm đã xác định trong Hợp Đồng Điện Tử khi hai bên sử dụng Hệ Thống.

(b) Yêu cầu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải tuân thủ đúng Luật Áp Dụng, bao gồm luật an toàn giao thông đường bộ.

(c) Yêu cầu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thực hiện những biện pháp an toàn cần thiết khi lái xe để đảm bảo cho sự an toàn của Người Dùng.

(d) Được quyền phản hồi về Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải; được quyền khiếu nại, tố cáo nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có những hành vi vi phạm Hợp Đồng Điện Tử hoặc Luật Áp Dụng.

(e) Được quyền biết những thông tin liên quan đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, hành trình để đối chiếu với thông tin có trong Hợp Đồng Điện Tử đã giao kết giữa hai bên.

(f) Được yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải có lỗi gây ra thiệt hại cho mình, Hàng Hóa hoặc Mặt Hàng F&B, tùy từng trường hợp.

(g) Nếu Điều Khoản Cụ Thể cho phép (như thể hiện trên Ứng Dụng Người Dùng), được lựa chọn hủy Dịch Vụ Vận Tải nhất định trước khi Dịch Vụ Vận Tải đó bắt đầu, với điều kiện Người Dùng có thể phải chịu phí hủy dịch vụ theo quy định tại Điều 3.2(h).

3.2 Nghĩa vụ, trách nhiệm của Người Dùng

(a) Thanh toán đầy đủ Cước Phí Người Dùng cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Đối với dịch vụ GO-FOOD, các khoản thanh toán cho Mặt Hàng F&B có liên quan sẽ được cộng thêm vào Cước Phí Người Dùng mà Người Dùng phải thanh toán.

(b) Không tiết lộ thông tin liên quan đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cho tổ chức, các nhân khác biết.

(c) Không sử dụng thông tin liên quan đến Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải để thực hiện những hành vi vi phạm Luật Áp Dụng.

(d) Không quấy rối, gây phiền hà cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc liên hệ với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nhằm thực hiện các mục đích khác với việc nhận và sử dụng Dịch Vụ Vận Tải.

(e) Đối xử với Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải một cách tôn trọng, không đe dọa, xúc phạm hoặc có hành vi xâm hại đến danh dự, nhân phẩm, tính mạng, sức khỏe, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải.

(f) Cư xử lịch sự, văn minh, không được có những hành vi thô lỗ, khiếm nhã, trái với chuẩn mực đạo đức của xã hội.

(g) Cung cấp đầy đủ, chính xác và trung thực các thông tin cá nhân (ví dụ như: họ tên, địa chỉ, chứng minh dân dân hoặc căn cước công dân, số điện thoại hoặc email) và các thông tin liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ Vận Tải (địa điểm đến, địa điểm đón, địa điểm giao nhận Hàng Hóa, và/hoặc địa điểm giao Mặt Hàng F&B) nhằm phục vụ việc giao kết Hợp Đồng Điện Tử giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và Người Dùng.

(h) thanh toán phí hủy dịch vụ trong trường hợp (nếu có áp dụng):

(i) Người Dùng hủy dịch vụ sau khi giao kết Hợp Đồng Điện Tử và trước khi thực hiện Dịch Vụ Vận Tải;

(ii) Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hủy dịch vụ do:

(A) Người Dùng không có mặt tại vị trí xác định trước hoặc vào thời điểm đã được xác định cụ thể thông qua Ứng Dụng Người Dùng;

(B) Người Dùng không có mặt để nhận các Mặt Hàng F&B tại địa điểm xác định trong Ứng Dụng Người Dùng, trong trường hợp này Người Dùng còn có thể phải thanh toán giá Mặt Hàng F&B và Cước Phí Người Dùng; hoặc

(C) người nhận dự kiến của Người Dùng từ chối nhận Hàng Hóa, hoặc không có người nào có mặt để nhận Hàng Hóa tại địa điểm giao hàng theo chỉ định của Người Dùng, và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải trả lại Hàng Hóa tại địa điểm lấy hàng theo chỉ định của Người Dùng (đối với dịch vụ GO-SEND), trong trường hợp này Người Dùng còn có thể phải thanh toán Cước Phí Người Dùng.

(i) Không gây thiệt hại cho tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm, tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp của bên thứ ba trong quá trình sử dụng Dịch Vụ Vận Tải.

(j) Không được sử dụng Dịch Vụ Vận Tải để phạm tội hoặc thực hiện bất kỳ hành vi nào trái với Luật Áp Dụng.

(k) Khi Dịch Vụ Vận Tải bao gồm Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải chuyên chở, lấy hàng hoặc mua hàng thay cho Người Dùng, Người Dùng đồng ý và cấp cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đầy đủ quyền hạn và thẩm quyền cần thiết để cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thực hiện dịch vụ này.

(l) Người Dùng chịu trách nhiệm cuối cùng về sự an toàn của Người Dùng trong việc Người Dùng sử dụng Dịch Vụ Vận Tải, và Người Dùng phải thực hiện tất cả các biện pháp phòng ngừa cần thiết.

4. Thanh toán

Người Dùng thực hiện thanh toán Cước Phí Người Dùng bằng đồng Việt Nam bằng cách sử dụng các phương thức thanh toán được chấp nhận thông qua Ứng Dụng Người Dùng vào từng thời điểm, phù hợp với các quy định của Hợp Đồng Điện Tử và Điều Khoản Sử Dụng.

5. Bồi thường thiệt hại

Trong trường hợp Người Dùng hoặc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải bị thiệt hại do lỗi của một bên thì bên có lỗi phải có trách nhiệm bồi thường cho bên bị thiệt hại.

Giá trị bồi thường như theo quy định tại Luật Áp Dụng.

6. Giải quyết tranh chấp

Mọi tranh chấp liên quan đến Hợp Đồng Điện Tử trước tiên được giải quyết bằng thương lượng. Nếu trong trường hợp hai bên không thoả thuận được trong một khoảng thời gian hợp lý thì đưa ra toà án có thẩm quyền giải quyết. Không ảnh hưởng đến việc Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải là bên duy nhất chịu trách nhiệm với Người Dùng liên quan đến Dịch Vụ Vận Tải được cung cấp, các bên đồng ý rằng Công Ty có quyền tham gia hỗ trợ giải quyết các tranh chấp, khiếu nại giữa hai bên và tạo điều kiện cho các bên thảo luận hòa giải các tranh chấp, khiếu nại đó trong phạm vi mà Công Ty thấy là hợp lý và phù hợp với quy định của Luật Áp Dụng.

 

TRANSPORTATION PROVIDERS AND USERS AGREEMENT

This Agreement between Transportation Providers and Users (Agreement) is made between the Transportation Providers and Users.

When the Transportation Providers and Users engage in the specific terms of provision and usage of Transportation Services (Specific Terms) via the System, it is deemed that both parties have read, understood and agreed with their the rights and obligations pursuant to the following Agreement.

This Agreement and Specific Terms constitute a proper agreement between both parties related to the Transportation Services.

1. Definitions and interpretations

In this Agreement, the following terms have the following meaning:

Specific Terms is defined at the above beginning.

Policies mean any policies, guidelines or directions applicable to Users, as notified by the Company from time to time, and as may be updated by the Company from time to time.

Company means GO VIET Technology Trading Company Limited.

GO-FOOD Merchant or Restaurant means the restaurant, eatery, store, café, bar, cart, stall or other merchant who provides the F&B Items ordered by a User via the User Application

User Fees mean the fee which the Transportation Providers are entitled to charge the User a fee for the Transportation Services, which may include:

  • a fee for each instance of Transportation Services;
  • any tolls, road-usage charges, parking charges, and building or area entrance charges necessarily incurred by the Transportation Providers when the Users or the goods are on-board the Vehicle during (but not before or after) such provision of Transportation Services (without mark-up);
  • any applicable cancellation charges; and
  • any applicable taxes calculated in accordance with Applicable Law.

Transportation Services mean the transportation services provided by Transportation Providers when they are connected to the Users via the System. The detailed Transportation Services will be agreed in the Specific Terms. The execution of the Transportation Services will comply with the regulations of the E-agreement and the relevant Applicable Law.

Terms of Use means the GO-VIET User Terms of Use when using the System.

GOJEK means PT APLIKASI KARYA ANAK BANGSA.

GO-BIKE is the Transportation Service provided by the Transportation Provider using a two-wheel motorised Vehicle (motorcycle) to transport a User from a pick-up location to a destination location designated by the User.

GO-FOOD means the Transportation Service provided by a Transportation Provider, which allows a User to order F&B Items from menus of GO-FOOD Merchants listed in the User Application, which will be delivered by the Transportation Provider.

GO-SEND means the Transportation Service provided by a Transportation Provider, to transport Goods in a Vehicle from a pick-up location designated by the User to a third party recipient at a destination location designated by the User

Goods means the goods or other items sent or to be sent by a User to a third party recipient by using GO-SEND.

System means the system provided by GOJEK to connect Transportation Providers with Users, including the Driver Application, the User Application and related software, websites, platforms, payment services and other support systems and services, including the Websites. For the avoidance of doubt, the System provided by GOJEK does not include the Transportation Services themselves, as these are provided by Transportation Providers directly to the User.

E-agreement means the electronic agreement entered into by the Transportation Providers and Users via the System to execute the provision and usage of Transportation Services, including the Specific Terms and this Agreement.

Applicable Law means all Applicable Law, by-laws, enactments, regulations, regulatory policies, ordinances, protocols, industry codes, road traffic codes, regulatory permits, regulatory licences or requirements of any court, tribunal or governmental, statutory, regulatory, judicial, administrative or supervisory authority or body, which are in force from time to time during the term of this Agreement;

User means a registered end user of the User Application, using the Transportation Services and entering the E-agreement with the Transportation Providers via the System.

Transportation Providers mean the independent providers, providing the Transportation Services

F&B Items means the food and/or drinks a User can purchase from the GO-FOOD Merchant via GO-FOOD.

Mobile Device is the smartphone, tablet or other mobile device owned or controlled by the Users which the Users use to connect to the Driver Application.

Agreement is defined at the above beginning.

Websites means any websites operated by GOJEK Group Companies (as defined in the Terms of Use) from time to time

User Application means the electronic application supplied by GOJEK and/or GOJEK Group Companies for Users to connect with Transportation Providers

Driver Application means the electronic application supplied by GOJEK and/or GOJEK Group Companies for Transportation Providers to connect with Users.

Vehicle means the vehicle used by a Transportation Provider for the purpose of providing Transportation Services.

2. Rights and obligations of the Transportation Providers

2.1 Rights of the Transportation Providers

(a) is fully paid the User Fees by the User pursuant to the engaged E-agreement.

(b) Report any violations of the Users to the Company or denounce and make complaints to competent authorities when the Users have any violations of the E-agreement, Terms of Use, Policies or Applicable Law, including but not limited to infringements of life, health, honor, and dignity of Transportation Providers or other third parties; not paying Full User Fees for Transportation Providers; storing and using weapons; storing and using drugs and forbidden substances.

(c) Accept or reject to provide Transportation Services for any reasons, including but not limited to reject orders or other requests of the Users if they reasonably respect a breach mentioned at Article 2.1(b).

(d) Cancel the Transportation Services if the Users are not present at the prior appointed location or at the time of being clearly determined via the User Application.

(e) Relating to GO-FOOD service, the Transportation Providers are not liable for:

(i) the condition of F&B Items;

(ii) the quality of F&B Items; or

(iii) the difference of price between the one shown on the GO-FOOD service in the User Application and the one charged by the GO-FOOD Merchant where the Users order the F&B Items.

(f) Relating to GO-SEND service:

(i) is not liable for providing boxes, packages and damages due to improper packaging;

(ii) is allowed to check the package to ensure that the Goods are consistent with the Users’ description;

(iii) may leave the Goods with any person present at the User’s designated destination location or otherwise handle the Goods as required by Applicable Law, if the intended recipient is not present at such location at the time of delivery; and

(iv) return the Goods to the User’s designated pick-up location if the intended recipient refuses to accept the Goods, or if there is no person available to receive the Goods at the User’s designated destination location.

(g) Related to GO-BIKE service, the Transportation Provider can request the Users to wear a helmet.

Obligations of the Transportation Providers

(a) Provide itinerary and fee sufficiently, exactly and honestly.

(b) Deliver the Goods to the location as requested by the Users via the User Application (for GO-SEND service).

(c) Transport the Users to the location designated via the User Application (for GO-BIKE service).

(d) Deliver the F&B Items to the address designated by the Users via User Application (for GO-FOOD service).

(e) Implement the Applicable Law, including the prevailing traffic laws and regulations.

(f) Be liable for compensating any loss to the Users due to their fault during their provision of the Transportation Services.

(g) Not keep any copy of the Users’ information and not disclose any information related to the Users in any forms to any person, organisation.

(h) Not use any information related to the Users to implement any fraud, violating acts.

(i) Not harass or annoy the Users; not threaten or force the Users to use the Transportation Services.

(j) Contact the Users or any person designated by the Users (call) right after entering into the E-agreement to confirm the starting location (pick up the Users or any person designated by the Users, receive the Goods or F&B Items) and inform the estimated time to be present at the pick-up location.

(k) If necessary, to confirm the relevant information of the Users such as name, telephone number, itinerary, fee and/ or payment method to avoid any mistakes, inconvenience for the Users.

(l) Be careful and concentrated when driving Vehicles during the process of providing Transportation Services, not using beers, alcoholic drinks, drugs or other stimulants which can lead to unawaress, no phone calls, texting while on the move.

(m) Not intentionally or unintentionally, do any acts which can make either the Users or the Transportation Providers in danger.

(n) Excluding User Fees, not request the Users to pay extra money in any forms, including but not limited to the bonus from the Users.

3. Rights and obligations of the Users

3.1 Rights of the Users

(a) Is guaranteed for the quality of the Transportation Services, picked and transported (for GO-BIKE services) and is delivered goods (for GO-FOOD and GO-SEND) to the location designated in the E-Agreement when both parties use the System.

(b) Request the Transportation Providers to comply with the Applicable Law, including law on road traffic.

(c) Request the Transportation Providers to implement the safety methods to ensure the safety of the Users.

(d) Provide feedback on the Transportation Providers related to provision of Transportation Services; submit claims if the Transportation Providers have any breach to the E-agreement or Applicable Law.

(e) Reserve the right to have information related to the Transportation Providers, itinerary to compare with the information in the E-agreement mutually engaged.

(f) Request for compensation if the Transportation Providers cause any loss to the Users, F&B Items or Goods, as the case may be.

(g) If it is allowed by the Specific Terms (presented in the User Application), the Users can cancel the particular Transportation Services prior to its start provided the User may be subject to the cancellation fee as mentioned in Article 3.2(h)

3.2 Rights and obligations of the Users

(a) Fully pay the Users Fee to the Transportation Providers. For GO-FOOD services, any payment for relevant F&B Items are added into the User Fees which will be settled by the Users.

(b) Not disclose any information related to the Transportation Providers to any organisations or person.

(c) Not use any information related to the Transportation Providers to conduct any violation pursuant to the Applicable Law.

(d) Not harass, annoy the Transportation Providers or contact the Transportation Providers to performance any purpose, except for using the Transportation Services.

(e) Respect the Transportation Providers, not threaten, offense or abuse of honor, dignity, life, health, property, legal rights and interests of the Transportation Providers.

(f) Be polite and civilized, not be rude, indecent, contrary to the moral standards of society.

(g) Provide the personal information sufficiently, accurately and honestly (for example: full name, address, ID card, phone number or email) and other information related to execution of the Transportation Services (destination, pick-up location, receiving and delivery location of Goods and/ or F&B Items) in order to support for E-agreement between the Transportation Providers and the Users.

(h) Pay the cancellation in the following circumstances (if applicable):

(i) The Users cancel the service after executing the E-agreement and prior to implementation of the Transportation Services;

(ii) The Transportation Providers cancel the service as:

(A) The Users are not present at the location prior or at the time designated by the User Application;

(B) The User are not present to receive the F&B Items at the location designated by the User Application, in this case, the User may be required to pay the value of F&B Items and the User Fees; or

(C) The tentative receipient of the Users reject to receive the Foods or there is no-one present to receive the Goods at the location designated by the Users, and the Transportation Providers will return the Goods at the pick-up location designated by the Users (for GO-SEND service), in this case, the Users may be required to pay the User Fees.

(i) Not cause any damage to life, health, honor, dignity, property, legitimate rights and interests of third parties during the use of Transportation Services.

(j) Do not use the Transportation Services to commit a crime or commit any action contrary to the Applicable Law.

(k) When the Transportation Services include the fact that the Transportation Providers deliver, pick up or buy goods on behalf of the Users, the Users agree and grant the Transportation Providers the proper rights and authorisation to perform the services.

(l) The Users will take liability for their safety during the use of Transportation Services, and the Users may take all necessary precautions.

4. Payment

The Users will pay the User Fees in Vietnam Dong via the applicable payment method in the User Application from time to time, in accordance with the regulations of the E-agreement and Terms of Use.

5. Compensation

In case either the Users or the Transportation Providers are damaged by a fault of either, the defaulting party is required to compensate the non-defaulting party.

The value of compensation is subject to the Applicable Law.

6. Dispute settlement

All disputes relating to the E-agreement are initially resolved by negotiation. If both parties fail to reach an agreement within a reasonable period of time, they shall be brought to a competent court for settlement. Without prejudice to the Transportation Providers as the only party responsible for the User in relation to the Transportation Services, the parties agree that the Company has the right to participate for supporting the settlement of the dispute and complaint between the parties and create conditions for the parties to discuss conciliation of disputes and complaints within the scope that the Company deems reasonable and in accordance with the provisions of the Applicable Law.