THÔNG BÁO VỀ VIỆC ÁP DỤNG PHÍ DỊCH VỤ CHO ĐƠN HÀNG GOFOOD