HƯỚNG DẪN XỬ LÝ TRƯỜNG HỢP “RÚT TIỀN KHÔNG THÀNH CÔNG”