[CHUYÊN ĐỀ: TIÊU CHUẨN DỊCH VỤ GOVIET] DANH SÁCH VI PHẠM THÁNG 3 NĂM 2020