CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính Sách Bảo Mật dưới đây mô tả cách thức mà chúng tôi, GO-VIET (Công ty TNHH Thương mại Công nghệ GO-VIET và/hoặc các Đơn Vị Liên Kết của chúng tôi) (gọi chung là “chúng tôi”, hay “của chúng tôi”), thu thập, lưu trữ, sử dụng, chuyển giao, tiết lộ và bảo vệ Thông Tin Cá Nhân của bạn.

Vui lòng đọc kỹ Chính Sách Bảo Mật này để bảo đảm bạn hiểu rõ trình tự xử lý và bảo mật dữ liệu của chúng tôi.

Chính Sách Bảo Mật này bao gồm những nội dung chính sau:

1.Định nghĩa

2.Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập

3.Sử dụng Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập

4.Chia sẻ Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập

5.Chuyển giao Thông Tin Cá Nhân ra nước ngoài

6.Lưu trữ Thông Tin Cá Nhân

7.Truy cập và chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân

8.Nơi chúng tôi lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn

9.Bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn

10.Thay đổi đối với Chính Sách Bảo Mật này

11.Ngôn ngữ

12.Xác nhận và chấp thuận

13.Tài liệu tiếp thị và quảng cáo

14.Trang Điện Tử của bên thứ ba

15.Cách thức liên lạc với chúng tôi

1. ĐỊNH NGHĨA

Trừ khi được định nghĩa khác đi, tất cả các thuật ngữ viết hoa sử dụng trong Chính Sách Bảo Mật này sẽ có cùng ý nghĩa được quy định đối với các thuật ngữ đó trong Thỏa Thuận Dịch Vụ Tài Xế và/hoặc Điều Khoản Sử Dụng của Người Dùng (tùy từng trường hợp áp dụng).

a. “Ứng Dụng” nghĩa là Ứng Dụng Tài Xế và/hoặc Ứng Dụng Người Dùng, tùy trường hợp áp dụng.

b. “Thông Tin Cá Nhân” nghĩa là dữ liệu, dù đúng hay không đúng, về một cá nhân có thể được xác định từ dữ liệu đó, hoặc từ dữ liệu đó và những thông tin khác mà chúng tôi có hoặc có thể có quyền truy cập. Thông Tin Cá Nhân có thể bao gồm tên, địa chỉ, ngày sinh, nghề nghiệp, số điện thoại, địa chỉ e-mail và các thông tin khác của một cá nhân mà, khi được gộp chung với những thông tin khác, sẽ có thể nhận dạng một cá nhân.

2. THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

a. Chúng tôi thu thập một lượng thông tin nhất định (có thể bao gồm Thông Tin Cá Nhân) về bạn. Thông Tin Cá Nhân chúng tôi thu thập có thể do bạn cung cấp trực tiếp (ví dụ, khi bạn đăng ký là Người Dùng hay Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, hoặc bạn cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi theo cách thức khác) hoặc do các bên thứ ba cung cấp, hoặc được thu thập tự động khi bạn sử dụng Ứng Dụng. Chúng tôi có thể thu thập thông tin dưới nhiều hình thức khác nhau và cho các mục đích khác nhau (bao gồm các mục đích được cho phép theo Luật Áp Dụng).

Thông tin có được trực tiếp từ bạn hay từ thiết bị di động của bạn

• Khi bạn đăng ký và tạo Tài Khoản qua Ứng Dụng, bạn phải cung cấp cho chúng tôi một số Thông Tin Cá Nhân, bao gồm tên, địa chỉ thực, địa chỉ e-mail, số điện thoại của bạn và một danh tính (ID) Tài Khoản và/hoặc mật khẩu mà bạn sẽ sử dụng để truy cập Ứng Dụng sau khi đăng ký. Nếu bạn đang sử dụng Ứng Dụng với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, bạn phải cung cấp cho chúng tôi Thông Tin Cá Nhân bổ sung trong quy trình tuyển chọn Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Các thông tin này sẽ bao gồm thông tin về Xe của bạn; các giấy phép, chấp thuận và cho phép khác để bạn vận hành Xe và cung cấp Dịch Vụ Vận Tải; đơn bảo hiểm của bạn; và tài khoản ngân hàng của bạn cho mục đích nhận Cước Phí Người Dùng.

• Khi bạn sử dụng Ứng Dụng, bạn phải cung cấp cho chúng tôi những thông tin liên quan có thể được chúng tôi yêu cầu một cách hợp lý để Ứng Dụng có thể hoạt động. Ví dụ:

ο Nếu bạn đang sử dụng Ứng Dụng với tư cách là Người Dùng, bạn cần phải cung cấp cho chúng tôi thông tin về loại hình Dịch Vụ Vận Tải bạn yêu cầu, và thông tin chi tiết về việc đón [hành khách]/nhận [hàng] và/hoặc việc vận chuyển/giao nhận.

ο Nếu bạn đang sử dụng Ứng Dụng với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, để cho Ứng Dụng hoạt động, bạn cần cung cấp cho chúng tôi thông tin về Dịch Vụ Vận Tải mà bạn có thể tiếp nhận yêu cầu cung cấp dịch vụ tại thời điểm đó, và thông tin chi tiết về vị trí hiện tại của bạn, và sau khi yêu cầu cung cấp Dịch Vụ Vận Tải do một Người Dùng đưa ra được bạn chấp nhận với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, bạn có thể cần phải cung cấp cho chúng tôi dữ liệu khác mà chúng tôi cần để quản lý Ứng Dụng và hệ sinh thái (ecosystem), và giám sát việc sử dụng chung đối với Ứng Dụng.

ο Khi việc thanh toán được thực hiện thông qua phương thức thanh toán điện tử trong Ứng Dụng, nếu bạn là người trả tiền, bạn sẽ cung cấp cho chúng tôi thông tin liên quan đến việc thanh toán, ví dụ như loại thẻ thanh toán được sử dụng, tên tổ chức phát hành thẻ thanh toán đó, tên chủ Tài Khoản của thẻ thanh toán đó, số thẻ thanh toán, và số tiền đã trả.

Thông tin được thu thập bất cứ khi nào bạn sử dụng Ứng Dụng hay truy cập Trang Điện Tử của chúng tôi

• Bất cứ khi nào bạn sử dụng Ứng Dụng hay truy cập Trang Điện Tử của chúng tôi, chúng tôi đều có thể thu thập một số dữ liệu kỹ thuật liên quan đến việc sử dụng của bạn, ví dụ như địa chỉ giao thức internet (IP), những thông tin như các trang web đã xem trước đó hay sau đó, thời lượng của mỗi lượt truy cập/phiên truy cập, danh tính (ID) của thiết bị internet hoặc địa chỉ kiểm soát truy cập phương tiện truyền thông, cũng như thông tin liên quan đến nhà sản xuất, kiểu mẫu và hệ điều hành của thiết bị bạn sử dụng để truy cập Ứng Dụng hay Trang Điện Tử của chúng tôi.

• Bất cứ khi nào bạn sử dụng Ứng Dụng hay truy cập Trang Điện Tử của chúng tôi, một lượng thông tin nhất định cũng có thể được thu thập trên cơ sở tự động bằng cookies. Cookies là các tệp ứng dụng nhỏ được lưu trữ trên máy tính hay thiết bị di động của bạn. Chúng tôi sử dụng cookies để theo dõi hoạt động của người dùng nhằm nâng cao giao diện Ứng Dụng và trải nghiệm của người dùng. Phần lớn các thiết bị di động và trình duyệt internet đều hỗ trợ sử dụng cookies; nhưng bạn có thể điều chỉnh cài đặt trên thiết bị di động hay trình duyệt internet của bạn để từ chối một số loại cookies nhất định hoặc một số cookies cụ thể. Thiết bị di động và/hoặc trình duyệt của bạn cũng sẽ cho phép bạn xóa bỏ vào bất kỳ thời điểm nào bất kỳ cookies nào đã được lưu trữ trước đó. Tuy nhiên, việc xóa bỏ như vậy có thể ảnh hưởng đến các chức năng sẵn có trên Ứng Dụng hay Trang Điện Tử của chúng tôi.

• Bất cứ khi nào bạn sử dụng Ứng Dụng thông qua thiết bị di động của bạn, chúng tôi sẽ theo dõi và thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn theo thời gian thực. Trong một số trường hợp, bạn sẽ được nhắc hoặc yêu cầu kích hoạt Hệ Thống Định Vị Toàn Cầu (GPS) trên thiết bị di động của bạn để chúng tôi có thể mang lại cho bạn trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng Ứng Dụng (ví dụ, để cung cấp cho bạn thông tin về khoảng cách giữa Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và bạn).

• Nếu bạn sử dụng Ứng Dụng với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, chúng tôi thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn khi Ứng Dụng đang chạy và được hiển thị (nghĩa là Ứng Dụng đang mở và hiển thị trên màn hình) và chạy nền (nghĩa là Ứng Dụng đang mở nhưng không hiển thị trên màn hình), miễn là bạn đăng nhập vào Ứng Dụng.

• Nếu bạn sử dụng Ứng Dụng với tư cách là Người Dùng, chúng tôi thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn khi Ứng Dụng đang chạy và được hiển thị. Chúng tôi luôn nỗ lực để chấm dứt việc thu thập thông tin về vị trí địa lý của bạn khi Ứng Dụng ở chế độ chạy nền, nhưng thông tin đó vẫn có thể được thu thập một cách không cố ý. Bạn luôn có thể chọn tạm thời tắt chế độ theo dõi thông tin vị trí địa lý trên thiết bị di động của bạn. Tuy nhiên, việc tắt chế độ theo dõi này có thể ảnh hưởng đến các chức năng sẵn có trên Ứng Dụng.

Thông tin được thu thập từ các bên thứ ba

• Chúng tôi cũng có thể thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn từ các bên thứ ba (bao gồm các đại lý, bên bán hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác và các bên khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc các bên chúng tôi hợp tác). Trong các trường hợp đó, chúng tôi sẽ chỉ thu thập Thông Tin Cá Nhân của bạn cho hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba đó được thuê hoặc các mục đích hợp tác của chúng tôi với các bên thứ ba đó (tùy từng trường hợp áp dụng), với điều kiện là chúng tôi đã thực hiện các bước hợp lý nhằm bảo đảm rằng các bên thứ ba đó sẽ cam kết với chúng tôi sẽ nhận được sự chấp thuận của bạn đối với việc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn cho chúng tôi phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này và Luật Áp Dụng.

Thông tin về các bên thứ ba do bạn cung cấp cho chúng tôi

• Bạn có thể cung cấp cho chúng tôi Thông Tin Cá Nhân liên quan đến các cá nhân thứ ba khác (ví dụ, Thông Tin Cá Nhân liên quan đến vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn). Bạn cần có được sự chấp thuận của những cá nhân này để tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của họ cho chúng tôi – vui lòng xem mục “Xác nhận và Chấp thuận” bên dưới để biết thêm thông tin.

b. Chúng tôi không yêu cầu hay chấp thuận, nhưng đồng thời không cấm, việc cài đặt hoặc sử dụng các thiết bị ghi âm ghi hình trên xe trong bất kỳ Xe nào. Trong trường hợp các thiết bị đó được cài đặt và sử dụng trong bất kỳ Xe nào, chúng tôi không thu thập bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào từ các bản ghi âm ghi hình bởi các thiết bị đó, và mọi trường hợp thu thập Thông Tin Cá Nhân từ các bản ghi âm ghi hình trên xe đó không được thực hiện dưới hình thức là thay mặt chúng tôi. Việc thu thập Thông Tin Cá Nhân từ các bản ghi âm ghi hình trên xe như vậy được thực hiện theo toàn quyền quyết định của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải. Chúng tôi không kiểm soát việc thu thập Thông Tin Cá Nhân nêu trên của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và mọi trường hợp sử dụng hay tiết lộ của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đối với Thông Tin Cá Nhân được thu thập như vậy. Trong trường hợp bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và lựa chọn cài đặt và sử dụng các thiết bị ghi âm ghi hình trên xe trong Xe của mình, bạn hoàn toàn có trách nhiệm thông báo cho Người Dùng về việc cài đặt và sử dụng đó. Trong trường hợp bạn là Người Dùng và bạn phản đối việc sử dụng các thiết bị ghi âm ghi hình trên xe trong Xe của bất kỳ Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải nào, bạn phải thông báo trực tiếp cho Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và việc thông báo này sẽ là trách nhiệm cá nhân bạn.

3. SỬ DỤNG THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

Chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân được thu thập cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác được cho phép theo Luật Áp Dụng:

a. Trong trường hợp bạn là Người Dùng, chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn:

• để xác định nhân thân bạn và đăng ký bạn là Người Dùng và quản trị, quản lý hoặc xác minh Tài Khoản của bạn là Người Dùng;

• để tạo điều kiện hoặc cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra mà chúng tôi có thể cho là cần thiết theo quyết định của chúng tôi trước khi chúng tôi đăng ký bạn là Người Dùng;

• để cho phép các Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải cung cấp cho bạn các Dịch Vụ Vận Tải theo yêu cầu của bạn;

• để xử lý và hỗ trợ các yêu cầu cung cấp dịch vụ và giao dịch thanh toán do bạn thực hiện, bao gồm, trong trường hợp áp dụng, các giao dịch thực hiện qua phương thức thanh toán điện tử;

• để liên lạc với bạn và gửi cho bạn thông tin liên quan đến việc sử dụng Ứng Dụng;

• để thông báo cho bạn về các bản cập nhật Ứng Dụng hoặc các thay đổi đối với các Dịch Vụ Vận Tải được cung cấp;

• để xử lý và trả lời các câu hỏi và phản hồi nhận được từ bạn;

• để duy trì, phát triển, kiểm tra, nâng cao và cá nhân hóa Ứng Dụng nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn với tư cách là Người Dùng;

• để theo dõi và phân tích các hoạt động người dùng và dữ liệu nhân khẩu học bao gồm các xu hướng và việc sử dụng các Dịch Vụ Vận Tải khác nhau có trên Ứng Dụng; và

• để gửi cho bạn các thông báo tiếp thị trực tiếp và thông tin về các chương trình ưu đãi hay khuyến mãi đặc biệt.

b. Trong trường hợp bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, chúng tôi có thể sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn:

• để xác định nhân thân bạn và đăng ký bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải và quản trị, quản lý hoặc xác minh Tài Khoản của bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải;

• để tạo điều kiện hoặc cho phép tiến hành các cuộc kiểm tra mà chúng tôi có thể cho là cần thiết theo quyết định của chúng tôi trước khi chúng tôi đăng ký bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải;

• để cho phép bạn cung cấp các Dịch Vụ Vận Tải cho Người Dùng;

• để xử lý và hỗ trợ các khoản thanh toán phải trả cho bạn liên quan đến bất kỳ Dịch Vụ Vận Tải nào bạn đã cung cấp;

• để liên lạc với bạn và gửi cho bạn thông tin liên quan đến việc cung cấp Dịch Vụ Vận Tải của bạn, bao gồm chuyển tiếp các yêu cầu cung cấp dịch vụ của Người Dùng đến bạn và hỗ trợ bạn chấp nhận các yêu cầu cung cấp dịch vụ đó;

• để thông báo cho bạn về các bản cập nhật Ứng Dụng hoặc các thay đổi đối với phương thức cung cấp các Dịch Vụ Vận Tải;

• để xử lý và trả lời phản hồi từ Người Dùng về vấn đề an toàn nói chung hoặc về chất lượng của các Dịch Vụ Vận Tải bạn đã cung cấp;

• để duy trì, phát triển, kiểm tra, nâng cao và cá nhân hóa Ứng Dụng nhằm đáp ứng nhu cầu và sở thích của bạn với tư cách là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải;

• để theo dõi và phân tích các hoạt động người dùng và dữ liệu nhân khẩu học kể cả các xu hướng và tính đáp ứng nhanh của Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải đối với các Dịch Vụ Vận Tải khác nhau có trên Ứng Dụng; và

• để gửi cho bạn các thông báo tiếp thị và quảng cáo trực tiếp và thông tin về các chương trình ưu đãi hay khuyến mãi đặc biệt.

c. Dù bạn là Người Dùng hay Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải hoặc cung cấp Thông Tin Cá Nhân cho chúng tôi theo cách thức khác, chúng tôi cũng có thể sử dụng thêm Thông Tin Cá Nhân của bạn nói chung cho các mục đích sau (mặc dù trong mỗi trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ luôn hành động một cách hợp lý và không sử dụng Thông Tin Cá Nhân vượt quá phạm vi cần thiết cho từng mục đích cụ thể):

• để thực hiện các quy trình và chức năng kinh doanh liên quan;

• để giám sát việc sử dụng Ứng Dụng và quản trị, hỗ trợ và cải thiện hiệu quả hoạt động, trải nghiệm người dùng và các chức năng của Ứng Dụng;

• để thực hiện hỗ trợ liên quan đến và giải quyết mọi khó khăn về kỹ thuật hoặc sự cố vận hành đối với Ứng Dụng hoặc Dịch Vụ Vận Tải;

• để tạo thông tin thống kê và dữ liệu phân tích ẩn danh cho mục đích thử nghiệm, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm;

• để ngăn chặn, phát hiện và điều tra mọi hoạt động bị cấm, bất hợp pháp, trái phép hoặc gian dối;

• để hỗ trợ cho các giao dịch tài sản kinh doanh (có thể mở rộng ra các trường hợp sáp nhập, mua lại hoặc bán tài sản) liên quan đến chúng tôi và/hoặc bất kỳ Đơn Vị Liên Kết nào của chúng tôi; và

• để cho phép chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo bất kỳ Luật Áp Dụng nào (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trả lời các câu hỏi, các cuộc điều tra hay chỉ thị theo quy định) và tiến hành kiểm tra kiểm toán, rà soát tổng thể và điều tra.

4. CHIA SẺ THÔNG TIN CÁ NHÂN CHÚNG TÔI THU THẬP

a. Chúng tôi có thể tiết lộ cho hoặc chia sẻ với các Đơn Vị Liên Kết và các bên khác Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất kỳ mục đích nào sau đây cũng như cho các mục đích khác được Luật Áp Dụng cho phép (mặc dù trong mỗi trường hợp như vậy, chúng tôi sẽ luôn hành động một cách hợp lý và không tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân vượt quá phạm vi cần thiết cho từng mục đích cụ thể):

• trong trường hợp bạn là Người Dùng, nhằm mục đích cho phép Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải thực hiện hoặc cung cấp một Dịch Vụ Vận Tải, kể cả liên lạc với bạn;

• trong trường hợp bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải, nhằm mục đích cho phép Người Dùng yêu cầu hoặc nhận một Dịch Vụ Vận Tải từ bạn, kể cả liên lạc với bạn;

• trong trường hợp được yêu cầu hoặc cho phép theo Luật Áp Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn trong việc trả lời các câu hỏi, các cuộc điều tra hay chỉ thị theo quy định, hoặc tuân thủ các yêu cầu nộp hồ sơ và báo cáo theo luật định hoặc quy định), cho mục đích được quy định trong Luật Áp Dụng đó;

• trong trường hợp có bất kỳ hình thức tố tụng pháp lý nào giữa bạn và chúng tôi, hoặc giữa bạn và một bên khác, có mối quan hệ với, hoặc liên quan đến, các Dịch Vụ Vận Tải, cho các mục đích của thủ tục tố tụng đó;

• trong một trường hợp khẩn cấp liên quan đến sức khỏe và/hoặc an toàn của bạn (cho dù bạn là Người Dùng hay Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải), cho mục đích xử lý trường hợp khẩn cấp đó;

• liên quan đến, hoặc trong các cuộc đàm phán về, một trường hợp sáp nhập, bán tài sản công ty, hợp nhất hoặc tái cơ cấu, việc cấp vốn cho hoặc mua lại toàn bộ hay một phần hoạt động kinh doanh của chúng tôi bởi hoặc vào một công ty khác, cho các mục đích của giao dịch đó (ngay cả khi giao dịch đó cuối cùng không được tiến hành);

• trong trường hợp chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các bên thứ ba (bao gồm các đại lý, bên bán hàng, nhà cung cấp, nhà thầu, đối tác và các bên khác cung cấp dịch vụ cho chúng tôi, thực hiện các chức năng thay mặt chúng tôi hoặc các bên chúng tôi hợp tác thương mại), cho hoặc liên quan đến các mục đích mà các bên thứ ba đó được thuê hoặc các mục đích hợp tác của chúng tôi với các bên thứ ba đó (tùy từng trường hợp áp dụng), có thể bao gồm cả việc cho phép các bên thứ ba đó giới thiệu hoặc tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ cho bạn, hoặc tiến hành các hoạt động khác bao gồm tiếp thị, nghiên cứu, phân tích và phát triển sản phẩm; và

• trong trường hợp chúng tôi chia sẻ Thông Tin Cá Nhân với các Đơn Vị Liên Kết, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện việc chia sẻ thông tin như vậy nhằm mục đích để các Đơn Vị Liên Kết hỗ trợ chúng tôi cung cấp Ứng Dụng hoặc điều hành hoạt động kinh doanh của chúng tôi (bao gồm, nếu bạn đã đăng ký trong danh sách gửi thư của chúng tôi, cho mục đích tiếp thị trực tiếp), hoặc nhằm mục đích để họ tiến hành xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi. Ví dụ, một Đơn Vị Liên Kết của GO-VIET ở một quốc gia khác có thể xử lý và/hoặc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân của bạn thay mặt công ty thuộc tập đoàn GO-VIET tại quốc gia bạn. Tất cả các Đơn Vị Liên Kết của chúng tôi cam kết xử lý Thông Tin Cá Nhân mà họ nhận được từ chúng tôi phù hợp với Chính Sách Bảo Mật  này và Luật Áp Dụng.

b. Trong trường hợp không cần thiết phải tiết lộ hoặc chia sẻ những Thông Tin Cá Nhân với các bên liên quan với bạn, chúng tôi sẽ nỗ lực hợp lý để xóa bỏ phương thức mà qua đó Thông Tin Cá Nhân có thể được liên kết với bạn với tư cách cá nhân trước khi tiết lộ hoặc chia sẻ những thông tin đó.

c. Chúng tôi sẽ không bán hoặc cho thuê Thông Tin Cá Nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào.

d. Trừ khi được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi có thể tiết lộ hoặc chia sẻ Thông Tin Cá Nhân của bạn nếu chúng tôi thông báo trước cho bạn về việc tiết lộ và chia sẻ thông tin này và chúng tôi đã nhận được sự chấp thuận của bạn về việc tiết lộ hoặc chia sẻ thông tin đó.

5. CHUYỂN GIAO THÔNG TIN CÁ NHÂN RA NƯỚC NGOÀI

Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được chuyển đến, lưu trữ, sử dụng và xử lý tại một quốc gia khác không phải là quốc gia bạn đang cư trú hoặc tại quốc gia, tiểu bang và thành phố nơi bạn đang có mặt trong khi sử dụng bất kỳ dịch vụ nào do chúng tôi cung cấp (“Quốc Gia Khác”), đến các công ty thuộc tập đoàn GO-VIET ở bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú hay Quốc Gia Khác và/hoặc nơi đặt các máy chủ và/hoặc trụ sở của nhà cung cấp dịch vụ và đối tác của tập đoàn GO-VIET bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú hay Quốc Gia Khác. Bạn hiểu rõ và đồng ý với việc chuyển giao Thông Tin Cá Nhân của bạn ra khỏi quốc gia bạn đang cư trú hay Quốc Gia Khác như được quy định trong Chính Sách Bảo Mật này.

6. LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

a. Thông Tin Cá Nhân của bạn sẽ chỉ được lưu trữ trong thời gian cần thiết để hoàn thành mục đích của việc thu thập Thông Tin Cá Nhân, hoặc trong thời gian việc lưu trữ đó được yêu cầu hay cho phép theo Luật Áp Dụng. Chúng tôi sẽ chấm dứt lưu trữ Thông Tin Cá Nhân, hoặc xóa bỏ phương thức qua đó Thông Tin Cá Nhân có thể được liên kết với bạn theo tư cách cá nhân, ngay khi có cơ sở khi cho rằng việc lưu trữ Thông Tin Cá Nhân không còn phục vụ cho mục đích của việc thu thập Thông Tin Cá Nhân và việc lưu trữ không còn cần thiết cho các mục đích pháp lý hoặc kinh doanh.

b. Xin lưu ý rằng vẫn có khả năng một số Thông Tin Cá Nhân của bạn có thể được một bên khác lưu trữ (tức là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải (nếu bạn là Người Dùng), hoặc Người Dùng (nếu bạn là Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải)) theo một số phương thức (ví dụ, bằng cách chụp màn hình). Thông tin được chuyển tiếp thông qua giao tiếp giữa Người Dùng và Nhà Cung Cấp Dịch Vụ Vận Tải không được thực hiện thông qua việc sử dụng Ứng Dụng (ví dụ, qua điện thoại, nhắn tin di động hoặc các phương thức liên lạc khác) cũng có thể được giữ lại theo một số phương thức. Chúng tôi không cho phép việc lưu giữ Thông Tin Cá Nhân bằng các phương thức như vậy và chúng tôi không có trách nhiệm nào với bạn về vấn đề này. Trong phạm vi tối đa được Luật Áp Dụng cho phép, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ trường hợp lưu trữ nào như vậy đối với Thông Tin Cá Nhân của bạn. Bạn đồng ý bồi thường, biện hộ và miễn trừ cho chúng tôi, các viên chức, giám đốc, nhân viên, đại lý, nhà cung cấp, nhà thầu và Đơn Vị Liên Kết của chúng tôi khỏi và đối với bất kỳ và tất cả yêu cầu thanh toán, tổn thất, nợ phải trả, chi phí, tiền bồi thường thiệt hại và phí tổn (bao gồm nhưng không giới hạn phí tổn và chi phí pháp lý trên cơ sở bồi thường toàn bộ) phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ mọi trường hợp lưu giữ trái phép Thông Tin Cá Nhân của bạn.

7. TRUY CẬP VÀ CHỈNH SỬA THÔNG TIN CÁ NHÂN

a. Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cho phép truy cập và/hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của bạn do chúng tôi lưu trữ và kiểm soát bằng cách liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ nêu dưới đây. Căn cứ vào Luật Áp Dụng, chúng tôi có quyền tính một khoản phí quản lý đối với các yêu cầu truy cập và/hoặc chỉnh sửa đó.

b. Chúng tôi có quyền từ chối yêu cầu được truy cập hoặc chỉnh sửa một số hay toàn bộ Thông Tin Cá Nhân của bạn mà chúng tôi đang lưu trữ hoặc kiểm soát nếu được cho phép hoặc yêu cầu theo bất kỳ Luật Áp Dụng nào. Việc từ chối này có thể bao gồm những trường hợp Thông Tin Cá Nhân có thể có dẫn chiếu đến các cá nhân khác hoặc trường hợp yêu cầu truy cập hoặc yêu cầu chỉnh sửa vì những lý do mà chúng tôi cho một cách hợp lý là không đáng kể, không quan trọng hoặc không cần thiết.

8. NƠI CHÚNG TÔI LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

a. Thông Tin Cá Nhân mà chúng tôi thu thập từ bạn có thể được lưu trữ tại, chuyển giao cho, hoặc xử lý bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba. Chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa trong phạm vi hợp lý để bảo đảm rằng tất cả các bên cung cấp dịch vụ thứ ba đó thực hiện mức độ bảo mật tương đương với các cam kết của chúng tôi theo Chính Sách Bảo Mật này.

b. Thông Tin Cá Nhân của bạn cũng có thể được lưu trữ hoặc xử lý bên ngoài quốc gia bạn đang cư trú bởi các nhân viên làm việc cho chúng tôi ở các quốc gia khác hoặc bởi các bên cung cấp dịch vụ thứ ba, nhà cung cấp, nhà thầu hoặc Đơn Vị Liên Kết của chúng tôi, trong phạm vi được cho phép theo luật áp dụng. Trong trường hợp đó, chúng tôi sẽ bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân đó vẫn có mức độ bảo mật tương đương với yêu cầu theo pháp luật của quốc gia bạn đang cư trú (và, trong mọi trường hợp, phù hợp với các cam kết của chúng tôi trong Chính Sách Bảo Mật này).

9. BẢO MẬT THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA BẠN

Việc bảo mật của Thông Tin Cá Nhân của bạn là vô cùng quan trọng đối với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng tối đa hợp lý để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn đối với việc truy cập, thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ bởi những người không có thẩm quyền và đối với việc xử lý bất hợp pháp, sự thất thoát, tiêu hủy và thiệt hại vô tình hoặc những rủi ro tương tự. Tuy nhiên, việc truyền tải thông tin thông qua Internet không hoàn toàn an toàn. Mặc dù chúng tôi sẽ nỗ lực tối đa để bảo vệ và bảo mật Thông Tin Cá Nhân của bạn, bạn xác nhận rằng chúng tôi không thể bảo đảm tính toàn vẹn và chính xác của bất kỳ Thông Tin Cá Nhân nào mà bạn truyền tải thông qua Internet, cũng như không bảo đảm rằng Thông Tin Cá Nhân đó sẽ không bị chặn, truy cập, tiết lộ, thay đổi hoặc tiêu hủy bởi các bên thứ ba không có thẩm quyền, do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi. Bạn có trách nhiệm bảo mật thông tin về Tài Khoản của mình và bạn không được chia sẻ mật khẩu của bạn với bất kỳ ai và bạn phải luôn luôn duy trì bảo mật cho thiết bị di động mà bạn sử dụng.

10. THAY ĐỔI ĐỐI VỚI CHÍNH SÁCH BẢO MẬT NÀY

Chúng tôi có quyền xem xét lại và sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này theo toàn quyền quyết định của chúng tôi vào từng thời điểm để bảo đảm rằng Chính Sách Bảo Mật này phù hợp với sự phát triển của chúng tôi trong tương lai và/hoặc các thay đổi về các yêu cầu pháp lý hoặc quản lý. Nếu chúng tôi quyết định sửa đổi Chính Sách Bảo Mật này, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ sửa đổi nào như vậy bằng thông báo chung được công bố trên Ứng Dụng và/hoặc Trang Điện Tử, hoặc gửi vào địa chỉ e-mail của bạn nêu trong Tài Khoản của bạn. Bạn đồng ý rằng bạn có trách nhiệm thường xuyên xem lại Chính Sách Bảo Mật này để biết thông tin mới nhất về trình tự xử lý dữ liệu và bảo vệ dữ liệu của chúng tôi, và việc bạn tiếp tục sử dụng Ứng Dụng hay Trang Điện Tử, việc liên lạc với chúng tôi, hoặc việc truy cập và sử dụng các Dịch Vụ Vận Tải sau khi có bất kỳ sửa đổi nào đối với Chính Sách Bảo Mật này sẽ được coi là sự chấp thuận của bạn đối với các nội dung sửa đổi đó.

11. NGÔN NGỮ

Nếu có bất kỳ khác biệt nào giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt của Chính Sách Bảo Mật này, bản tiếng Việt sẽ được ưu tiên áp dụng.

12. XÁC NHẬN VÀ CHẤP THUẬN

a. Bằng việc chấp thuận Chính Sách Bảo Mật này, bạn xác nhận rằng bạn đã đọc và hiểu rõ Chính Sách Bảo Mật này và bạn chấp thuận tất cả các điều khoản của Chính Sách Bảo Mật này. Cụ thể là bạn đồng ý và chấp thuận cho chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, lưu trữ, chuyển giao hoặc xử lý bằng cách khác Thông Tin Cá Nhân của bạn phù hợp với Chính Sách Bảo Mật này.

b. Trong trường hợp bạn cung cấp cho chúng tôi Thông Tin Cá Nhân liên quan đến các cá nhân khác (ví dụ, Thông Tin Cá Nhân liên quan đến vợ/chồng, thành viên gia đình hoặc bạn bè của bạn), bạn tuyên bố và bảo đảm rằng bạn đã có được sự chấp thuận của cá nhân đó về, và thay mặt cho cá nhân đó, đồng ý với việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Thông Tin Cá Nhân của những cá nhân đó.

c. Bạn có thể thu hồi sự chấp thuận của bạn đối với bất kỳ hay mọi việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách gửi văn bản thông báo hợp lý cho chúng tôi theo thông tin liên hệ nêu dưới đây. Bạn cũng có thể thu hồi việc bạn chấp thuận cho chúng tôi gửi cho bạn một số thông báo và thông tin thông qua tính năng “không tham gia” hoặc “hủy đăng ký” cài đặt trong các tin nhắn chúng tôi gửi cho bạn. Tùy thuộc vào từng trường hợp và tính chất của sự chấp thuận mà bạn thực hiện thu hồi, bạn hiểu rõ và đồng ý rằng sau khi thu hồi sự chấp thuận như vậy, bạn có thể không còn được sử dụng Ứng Dụng hoặc một số Dịch Vụ Vận Tải. Việc bạn thu hồi sự chấp thuận có thể dẫn đến việc chấm dứt Tài Khoản của bạn hoặc mối quan hệ hợp đồng của bạn với chúng tôi, với tất cả các quyền và nghĩa vụ đã phát sinh vẫn được bảo lưu toàn bộ. Khi nhận được thông báo bạn thu hồi sự chấp thuận đối với việc thu thập, sử dụng hoặc tiết lộ Thông Tin Cá Nhân của bạn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về hậu quả có thể xảy ra của việc thu hồi sự chấp thuận đó để bạn có thể quyết định xem bạn có thực sự muốn thu hồi sự chấp thuận hay không.

13. TÀI LIỆU TIẾP THỊ VÀ QUẢNG CÁO

Chúng tôi có thể gửi cho bạn thông tin tiếp thị và quảng cáo qua bưu điện, cuộc gọi điện thoại, dịch vụ tin nhắn ngắn (SMS), e-mail, nhắn tin trực tuyến hoặc thông báo đẩy qua Ứng Dụng để thông báo cho bạn về các ưu đãi, khuyến mãi hoặc sự kiện do chúng tôi, các đối tác, bên tài trợ hay bên quảng cáo của chúng tôi cung cấp hay tổ chức, hoặc để cung cấp thông tin cập nhật về Ứng Dụng của chúng tôi và/hoặc các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp trong Ứng Dụng.

Bạn có thể lựa chọn không nhận các thông tin tiếp thị như vậy vào bất kỳ thời điểm nào bằng cách nhấp vào bất kỳ tính năng “hủy đăng ký” nào cài đặt trong trong tin nhắn có liên quan, hoặc liên hệ với chúng tôi theo thông tin liên hệ nêu dưới đây. Xin lưu ý rằng nếu bạn lựa chọn không nhận thông tin, chúng tôi vẫn có thể gửi cho bạn các tin nhắn không mang tính chất quảng cáo, ví dụ như biên lai chuyến đi hoặc thông tin về Tài Khoản của bạn hay về Ứng Dụng.

14. TRANG ĐIỆN TỬ CỦA BÊN THỨ BA

a. Ứng Dụng và Trang Điện Tử có thể có các liên kết đến các trang điện tử thuộc sự quản lý và điều hành của các bên thứ ba. Chúng tôi không kiểm soát cũng như không có nghĩa vụ hay trách nhiệm nào đối với các trang điện tử này và đối với việc thu thập, sử dụng, lưu trữ, chia sẻ hoặc tiết lộ dữ liệu và thông tin bởi các bên thứ ba đó. Vui lòng tham khảo các điều khoản và điều kiện và chính sách bảo mật của các trang điện tử của bên thứ ba đó để tìm hiểu phương thức các bên đó thu thập và sử dụng Thông Tin Cá Nhân của bạn.

b. Các quảng cáo trên Ứng Dụng hoặc Trang Điện Tử của chúng tôi hoạt động như các liên kết đến trang điện tử của bên quảng cáo và do vậy bất kỳ thông tin nào bên quảng cáo thu thập do bạn nhấp vào liên kết đó sẽ được bên quảng cáo liên quan đó thu thập và sử dụng theo chính sách bảo mật của bên quảng cáo đó.

15. CÁCH THỨC LIÊN LẠC VỚI CHÚNG TÔI

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách Bảo Mật này hoặc bạn muốn có quyền truy cập và/hoặc chỉnh sửa Thông Tin Cá Nhân của bạn, vui lòng liên hệ Nhân Viên Quản Lý Dữ Liệu của chúng tôi tại email: hotro@go-viet.vn hoặc qua hotline: 1900633925.

PRIVACY POLICY

The following Privacy Policy describes how we, GO-VIET (GO-VIET Technology Trading Company Limited and/or our Affiliates) (together “we”, “us” or “our”), collect, store, use, transfer, disclose and protect your Personal Information.

Please read this Privacy Policy thoroughly to ensure that you understand our data processing and protection practices.

This Privacy Policy includes the following matters:

1.Definitions

2.Personal Information which we collect

3.The use of Personal Information which we collect

4.Sharing of Personal Information which we collect

5.Cross-border transfers of Personal Information

6.Retention of Personal Information

7.Access and correction of Personal Information

8.Where we store your Personal Information

9.Security of your Personal Information

10.Changes to this Privacy Policy

11.Language

12.Acknowledgement and consent

13.Marketing and promotional material

14.Third party websites

15.How to contact us

1. DEFINITIONS

Unless otherwise defined, all capitalised terms used in this Privacy Policy shall have the same meanings ascribed to them in the Driver Services Agreement and/or the User Terms of Use (as applicable).

a. “Application” means the Driver Application and/or the User Application, as applicable.

b. “Personal Information” means data, whether true or not, about an individual who can be identified from that data, or from that data and other information to which we have or are likely to have access. This may include an individual’s name, address, date of birth, occupation, phone number, e-mail address, and other information which, when taken together with other information, would enable an individual to be identified.

2. PERSONAL INFORMATION WHICH WE COLLECT

a. We collect certain information (which may include Personal Information) about you. The Personal Information which we collect may be provided by you directly (for example, when you register as a User or Transportation Provider, or you otherwise provide Personal Information to us) or by third parties, or be collected automatically when you use the Application. We may collect information in various forms and for various purposes (including purposes permitted under Applicable Law). 

Information obtained from you or from your mobile device directly

• When you register and create an Account with us using the Application, you have to provide to us certain Personal Information, including your name, physical address, e-mail address, your phone number, and an Account ID and/or password that you will use to access the Application after registration. If you are using the Application as a Transportation Provider, you have to provide to us with additional Personal Information as part of the Transportation Provider onboarding process. This would include details of your Vehicle; licences, approvals, and other authorisations for you to operate the Vehicle and to provide the Transportation Services; your insurance policy; and your bank account for the purposes of receiving User Fees.    

• When you use the Application, you have to provide to us such relevant information as may reasonably be required by us in order for the Application to work. For example, 

ο If you are using the Application as a User, you will need to provide us with information as to the type of Transportation Service you seek, and details as to the pick-up and/or delivery. 

ο If you are using the Application as a Transportation Provider, in order for the Application to work, you will need to provide us with information as to the Transportation Services you are able to accept orders for at the time, and details as to your current location, and after an order for a Transportation Service placed by a User is accepted by you as the Transportation Provider, you may need to provide us with other data that we need to manage the Application and ecosystem, and to monitor overall usage of the Application.   

ο When a payment is made through the electronic money facility within the Application, if you are the payer, you will provide to us information relating to the payment, such as the type of payment card used, the name of the issuer of that payment card, the name of the Account holder for that payment card, the number of that payment card, and the amount of money paid.

Information collected whenever you use the Application or visit our Website

• Whenever you use the Application or visit our Website, we may collect certain technical data concerning your usage such as, internet protocol (IP) address, information as webpages previously or subsequently viewed, duration of every visit/session, the internet device identity (ID) or media access control address, and also information regarding the manufacturer, model and operating system of the device that you use to access the Application or our Website.

Whenever you use the Application or visit our Website, certain information may also be collected on an automated basis using cookies. Cookies are small application files stored on your computer or mobile device. We use cookies to track user activity to enhance user interface and experience. Most mobile devices and internet browsers support the use of cookies; but you may adjust the settings on your mobile device or internet browser to reject several types of certain cookies or certain specific cookies. Your mobile device and/or browser would also enable to you to delete at any time whatever cookies have previously been stored.  However, doing so may affect the functionalities available on the Application or our Website.

• Whenever you use the Application through your mobile device, we will track and collect your geo-location information in real-time. In some cases, you will be prompted or required to activate the Global Positioning System (GPS) on your mobile device to enable us to give you a better experience in using the Application (for example, to give you information as to how close a Transportation Provider is to you). 

• If You use the Application as a Transportation Provider, we collect your geo-location information when the Application is running in the foreground (i.e., the Application is open and on-screen) and in the background (i.e., the Application is open but not on screen), so long as you are signed into the Application. 

• If You use the Application as a User, we collect your geo-location information when the Application is running in the foreground. We endeavour to cease collection of your geo-location information when the Application is in the background, but such information may still be collected unintentionally. You can always choose to disable the geo-location tracking information on your mobile device temporarily. However, this may affect the functionalities available on the Application. 

Information collected from third parties

• We may also collect Your Personal Information from third parties (including our agents, vendors, suppliers, contractors, partners and any others who provide services to us, perform functions on our behalf, or whom we collaborate with). In such cases, we will only collect Your Personal Information for or in connection with the purposes for which such third parties are engaged or the purposes of our collaboration with such third parties (as the case may be), provided that we have taken reasonable steps to ensure that such third parties would undertake to us to obtain Your consent for the disclosure of Your Personal Information to us in line with this Privacy Policy and Applicable Law.

Information about third parties you provide to us

• You may provide us with Personal Information relating to other third party individuals (such as Personal Information relating to your spouse, family members or friends). You will of course need their consent to do so – see “Acknowledgement and Consent”, below, for further information.

b. We do not mandate or endorse, nor prohibit, the installation or use of in-vehicle recording devices in any Vehicles. Where such devices are installed and used in any Vehicles, we do not collect any Personal Information from any in-vehicle recordings by such devices, and any collection of Personal Information from such in-vehicle recordings is not being done on our behalf. The collection of Personal Information from such in-vehicle recordings is solely at the discretion of the Transportation Provider.  We have no control over such collection of Personal Information by the Transportation Provider and any subsequent use or disclosure by the Transportation Provider of the Personal Information so collected. Where you are a Transportation Provider and choose to install and use such in-vehicle recording devices in your Vehicle, it is your sole responsibility to notify the User of the same. Where you are a User and you have any objection to the use of in-vehicle recording devices within the Vehicle of any Transportation Provider, you must inform the Transportation Provider directly and it will be your personal responsibility to do so.

3. THE USE OF Personal INFORMATION WHICH WE HAVE COLLECTED

We may use Personal Information collected for any of the following purposes as well as for such other purposes as are permitted by Applicable Law:

a. Where you are a User, we may use your Personal Information:

• to identify you and to register you as a User and to administer, manage or verify your Account as such;

• to facilitate or enable any checks as we may in our discretion consider necessary before we register you as a User;

• to enable Transportation Providers to provide you with such of the Transportation Services as you have requested;

• to process and facilitate orders and payment transactions made by you, including where applicable, transactions made through the electronic money facility;

• to communicate with you and to send you information in connection with the use of the Application;

• to notify you of any updates to the Application or changes to the Transportation Services available;

• to process and respond to enquiries and feedback received from you;

• to maintain, develop, test, enhance and personalise the Application to meet your needs and preferences as a User;

• to monitor and analyse user activities and demographic data including trends and usage of the various Transportation Services available on the Application; and

• to send you direct marketing communications and information on special offers or promotions.

b. Where you are a Transportation Provider, we may use your Personal Information:

• to identify you and to register you as a Transportation Provider and to administer, manage or verify your Account as such;

• to facilitate or enable any checks as we may in our discretion consider necessary before we register you as a Transportation Provider;

• to enable you to provide Transportation Services to Users;

• to process and facilitate payments due to you relating to any Transportation Services you have provided;

• to communicate with you and send you information in relation to the provision of your Transportation Services, including to relay User orders to you and to facilitate your acceptance of such orders;

• to notify you of any updates to the Application or changes to the manner in which Transportation Services are to be provided;

• to process and respond to feedback from Users as to safety generally or as to the quality of the Transportation Services which you have provided;

• to maintain, develop, test, enhance and personalise the Application to meet your needs and preferences as a Transportation Provider;

• to monitor and analyse user activities and demographic data including trends and Transportation Provider responsiveness for the various Transportation Services available on the Application; and

• to send you direct marketing and promotional communications and information on special offers or promotions.

c. Whether you are a User or a Transportation Provider or otherwise provide Personal Information to us, we may also use your Personal Information more generally for the following purposes (although we will in each such case always act reasonably and use no more Personal Information than what is required for the particular purpose):

• to undertake associated business processes and functions;

• to monitor usage of the Application and administer, support and improve the performance efficiency, user experience and the functions of the Application;

• to provide assistance in relation to and to resolve any technical difficulties or operational problems with the Application or the Transportation Services;

• to generate statistical information and anonymous analytics data for the purpose of testing, research, analysis and product development;

• to prevent, detect and investigate any prohibited, illegal, unauthorised or fraudulent activities;

• to facilitate business asset transactions (which may extend to any mergers, acquisitions or asset sales) involving us and/or any of our Affiliates; and

• to enable us to comply with our obligations under any Applicable Law (including but not limited to responding to regulatory enquiries, investigations or directives) and conducting audit checks, due diligence and investigations.

4. SHARING OF personal INFORMATION WHICH WE COLLECT

a. We may disclose to or share with Affiliates and other parties your Personal Information for any of the following purposes as well as for such other purposes as are permitted by Applicable Law (although we will in each such case always act reasonably and disclose or share no more Personal Information than what is required for the particular purpose):

• where you are a User, for the purpose of enabling a Transportation Provider, to perform or deliver a Transportation Service, including to contact you;

• where you are a Transportation Provider, for the purpose of enabling a User to request or receive a Transportation Service from you, including to contact you;

• where required or authorised by Applicable Law (including but not limited to responding to regulatory enquiries, investigations or directives, or complying with statutory or regulatory filing and reporting requirements), for the purpose so specified in that Applicable Law;

• where there is any form of legal proceeding between you and us, or between you and another party, in connection with, or relating to the Transportation Services, for the purposes of that legal proceeding;

• in an emergency concerning your health and/or safety (whether you are a User or a Transportation Provider) for the purposes of dealing with that emergency; 

• in connection with, or during negotiations of, any merger, sale of company assets, consolidation or restructuring, financing or acquisition of all or a portion of our business by or into another company, for the purposes of such a transaction (even if the transaction is eventually not proceeded with);

• where we share Personal Information with third parties (including our agents, vendors, suppliers, contractors, partners and any others who provide services to us, perform functions on our behalf, or whom we enter into commercial collaboration with), for or in connection with the purposes for which such third parties are engaged or the purposes of our collaboration with such third parties (as the case may be), which may include allowing such third parties to introduce or offer products or services to You, or other conducting activities including marketing, research, analysis and product development; and

• where we share Personal Information with Affiliates, we will only do so for the purpose of them helping us to provide the Application or to operate our business (including, where you have subscribed to our mailing list, for direct marketing purposes), or for the purpose of them conducting data processing on our behalf. For example, a GO-VIET Affiliate in another country may process and/or store your Personal Information on behalf of the GO-VIET group company in your country. All of our Affiliates are committed to processing the Personal Information that they receive from us in line with this Privacy Policy and Applicable Law.

b. Where it is not necessary for the Personal Information disclosed or shared with other parties to be associated with you, we will use reasonable endeavours to remove the means by which the Personal Information can be associated with you as an individual before disclosing or sharing such information.

c. We will not sell or lease Your Personal Information to any third parties.

d. Other than as provided for in this Privacy Policy, we may disclose or share your Personal Information if we notify you of this in advance and we have obtained your consent for the disclosure or sharing.

5. CROSS-BORDER TRANSFERS OF PERSONAL INFORMATION

Your Personal Information may be transferred to, stored, used and processed in a jurisdiction other than your home nation or otherwise in the country, state and city in which you are present while using any services provided by us (“Alternate Country”), to companies within GO-VIET group which are located outside of your home nation or Alternate Country and/or where GO-VIET group’s servers and/or service providers and partners are located outside of your home nation or Alternate Country. You understand and consent to the transfer of your Personal Information out of your home nation or Alternate Country as described herein.

6. RETENTION OF PERSONAL INFORMATION

a. Your Personal Information will only be held for as long as it is necessary to fulfill the purpose for which it was collected, or for as long as such retention is required or authorised by Applicable Law.  We shall cease to retain Personal Information, or remove the means by which the Personal Information can be associated with you as an individual, as soon as it is reasonable to assume that the purpose for which that Personal Information was collected is no longer being served by retention of Personal Information and retention is no longer necessary for legal or business purposes.

b. Please note that there is still the possibility that some of your Personal Information might be retained by the other party (i.e., the Transportation Provider (if you are the User), or the User (if you are the Transportation Provider)) in some manner (such as, by means of a screen capture). Information relayed through communications between Users and Transportation Providers made other than through the use the Application (such as by telephone, mobile messaging or other modes of communication) may also be retained by some means. We do not authorise the retention of Personal Information by such means and we have no responsibility to you for the same. To the fullest extent permitted by Applicable Law, we shall not be liable for any such retention of your Personal Information. You agree to indemnify, defend and release us, our officers, directors, employees, agents, suppliers, contractors and Affiliates from and against any and all claims, losses, liabilities, expenses, damages and costs (including but not limited to legal costs and expenses on a full indemnity basis) resulting directly or indirectly from any unauthorised retention of your Personal Information.

7. ACCESS AND CORRECTION OF PERSONAL INFORMATION

a. You may request us for access to and/or the correction of your Personal Information in our possession and control, by contacting us at the details provided below. Subject to Applicable Law, we reserve the right to charge an administrative fee for such requests.

b. We reserve the right to refuse your requests for access to, or to correct, some or all of your Personal Information in our possession or control, if permitted or required under any Applicable Law.  This may include circumstances where the Personal Information may contain references to other individuals or where the request for access or request to correct is for reasons which we reasonably consider to be trivial, frivolous or vexatious.

8. WHERE WE STORE YOUR PERSONAL INFORMATION

a. The Personal Information that we collect from you may be stored at, transferred to, or processed by third party service providers.  We will use all reasonable endeavours to ensure that all such third party service providers provide a level of protection that is comparable to our commitments under this Privacy Policy. 

b. Your Personal Information may also be stored or processed outside of your country by personnel who work for us in other countries, or by our third party service providers, suppliers, contractors or Affiliates, to the extent permitted under the applicable law. In such a case, we will ensure that such Personal Information remains subject to a level of protection comparable to what is required under the laws of your country (and, in any event, in line with our commitments in this Privacy Policy). 

9. SECURITY OF YOUR PERSONAL INFORMATION

Confidentiality of your Personal Information is of utmost importance to us. We will use all reasonable efforts to protect and secure your Personal Information against access, collection, use or disclosure by unauthorised persons and against unlawful processing, accidental loss, destruction and damage or similar risks. Unfortunately, the transmission of information via the Internet is not completely secure. Although we will do our best to protect your Personal Information, you acknowledge that we cannot guarantee the integrity and accuracy of any Personal Information which you transmit over the Internet, nor guarantee that such Personal Information would not be intercepted, accessed, disclosed, altered or destroyed by unauthorised third parties, due to factors beyond our control. You are responsible for keeping your Account details confidential and you must not share your password with anyone and you must always maintain the security of the mobile device that you use.

10. CHANGES TO THIS PRIVACY POLICY

We may review and amend this Privacy Policy at our sole discretion from time to time, to ensure that it is consistent with our future developments, and/or changes in legal or regulatory requirements. If we decide to amend this Privacy Policy, we will notify you of any such amendments by means of a general notice published on the Application and/or Website, or otherwise to your e-mail address set out in your Account. You agree that it is your responsibility to review this Privacy Policy regularly for the latest information on our data processing and data protection practices, and that your continued use of the Application or Website, communications with us, or access to and use of the Transportation Services following any amendments to this Privacy Policy will constitute your acceptance to the amendments.

11. LANGUAGE

If there is any inconsistency between the English and Vietnamese versions of this Privacy Policy, the Vietnamese version shall prevail.

12. ACKNOWLEDGEMENT AND CONSENT

a. By accepting the Privacy Policy, you acknowledge that you have read and understood this Privacy Policy and you accept all of its terms.  In particular, you agree and consent to us collecting, using, disclosing, storing, transferring, or otherwise processing your Personal Information in accordance with this Privacy Policy.

b. In circumstances where you provide us with Personal Information relating to other individuals (such as Personal Information relating to your spouse, family members or friends), you represent and warrant that you have obtained such individual’s consent for, and hereby consent on behalf of such individual to, the collection, use, disclosure and processing of his/her Personal Information by us.

c. You may withdraw your consent to any or all collection, use or disclosure of your Personal Information at any time by giving us reasonable notice in writing using the contact details stated below. You may also withdraw your consent for us to send you certain communications and information via any “opt-out” or “unsubscribe” facility contained in our messages to you. Depending on the circumstances and the nature of the consent which you are withdrawing, you must understand and acknowledge that after such withdrawal of consent, you may no longer be able to use the Application or certain of the Transportation Services. A withdrawal of consent by you may result in the termination of your Account or of your contractual relationship with us, with all accrued rights and obligations remaining fully reserved. Upon receipt of your notice to withdraw consent for any collection, use or disclosure of your Personal Information, we will inform you of the likely consequences of such withdrawal so that you can decide if indeed you wish to withdraw consent.

13. MARKETING AND PROMOTIONAL MATERIAL

We may send you marketing and promotional communications via post, telephone call, short message service (SMS), e-mail, online messaging, or push notifications via the Application to notify you about special privileges, promotions, or events offered or organised by us, our partners, sponsors, or advertisers, or to provide updates on our Application and/or the products and services offered therein.

You may opt out from receiving such marketing communications at any time by clicking on any “unsubscribe” facility embedded in the relevant message, or otherwise contacting us using the contact details stated below. Please note that if you opt out, we may still send you non-promotional messages, such as ride receipts, or information about your Account or Application.

14. THIRD PARTY WEBSITES

a. The Application and Website may contain links to websites that are operated by third parties. We do not control nor accept liability or responsibility for these websites and for the collection, use, maintenance, sharing, or disclosure of data and information by such third parties. Please consult the terms and conditions and privacy policies of those third party websites to find out how they collect and use your Personal Information.

b. Advertisements contained on our Application or Website operate as links to the advertiser’s website and as such any information they collect by virtue of your clicking on that link will be collected and used by the relevant advertiser in accordance with the privacy policy of that advertiser.

15. HOW TO CONTACT US

If you have any questions regarding this Privacy Policy or you would like to obtain access and/or make corrections to your Personal Information, please contact our Data Protection Officer at hotro@go-viet.vn or hotline: 1900633925.